Rekvizitai:

 • Įmonė: Šilkografijos studija, IĮ
 • Įmonės kodas: 305316158
 • Adresas: Architektų g. 31-22, LT-04105 Vilnius
 • info@understyle.lt
 • +370 600 69447

Understyle.lt pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti
  informaciją apie IĮ “Šilkografijos studija” („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes
  („Prekės“) internetinėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje,
  pardavimo sąlygas („Taisyklės“).
  1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių
  pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, prašome
  atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš
  užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo
  užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
  1.3. Pirkėjas yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.
  1.4. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną
  kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai
  supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Taisyklės yra atnaujintos 2021
  m. Gegužės 25 d.
  1.5. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.
   
 2. Informacija apie Pardavėją
  2.1. Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu https://www.understyle.lt Pardavėjas yra IĮ
  “Šilkografijos studija”, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio
  asmens kodas 305316158, buveinės adresas Architektų g. 31-22 , LT-04105, Vilnius. Duomenys apie
  Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų
  centras.
  2.2. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“.
   
 3. Prekės
  3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad
  Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali
  garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės
  gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
  3.2. Visos prekės yra gaminamos po užsakymo..
  3.3. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo
  kiekį vieno užsakymo metu.
   
 4. Asmens duomenų tvarkymas
  4.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio
  tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas), kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 1 punkte. 
  4.2. BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas Nr. 2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos
  tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
  95/46/EB. 
  4.3. Duomenų tvarkymas – su Asmens duomenimis atliekami veiksmai, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio
  2 punkte. 
  4.4. Duomenų tvarkytojas – asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis kaip
  apibrėžta BDAR 4 straipsnio 8 punkte.

4.5. Duomenų valdytojas – asmuo, kuris nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, kaip apibrėžta
BDAR 4 straipsnio 7 punkte.

 1. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas
  5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:
  1) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 16 (šešiolikos) metų;
  2) juridiniai asmenys.
  5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje
  parduotuvėje.
  5.3. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename
  užsakymo teikimo etape.
  5.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas,internetinėje parduotuvėje
  suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą,
  tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką
  „Užsakyti“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą, nurodytą 11.1 punkto b dalyje.
  Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme
  nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant
  iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.
  5.6. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus 11.1 punkto b dalyje nurodytą mokėjimo
  būdą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
  5.7. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę,
  informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo
  to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).
  5.8. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir
  saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
  5.9. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus
  siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el.
  paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima
  Prekes  ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio
  paslaugomis). Pažymėtina, kad sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių
  atsiėmimo/priėmimo 
  5.10. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra
  sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje
  pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 9.5 punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu
  paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju,
  jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika)
  dienų.
   
 2. Teisė keisti taisykles
  6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl: apmokėjimo sąlygų
  keitimo, taikytinų teisės aktų pakeitimų.
  6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo
  metu galiojanti Taisyklių redakcija.
  6.3. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, remiantis šiuo Taisyklių 6 punktu, Pardavėjas informuos
  Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama
  šių Taisyklių 1.4 punkte.
   
 3. Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas

7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, grąžinti gautas (atsiimtas) prekes -per šių Taisyklių 7.3
punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų
priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti prekes
Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
7.2. Minėta  prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl:
a) pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios
gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai
pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
b) supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos
apsaugos ar higienos priežasčių;
c) Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
7.3. Pirkėjo teisė grąžinti prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo
dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės
perdavimo jam, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus arba reikalauti prekės
pakeitimo. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį
terminą.
7.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos
formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą,
Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
7.5. Prekės grąžinamos IĮ “Šilkografijos studija” atstovybėje, arba per kurjerius, atsižvelgiant į skiltyje
„Grąžinimas ir garantija“ numatytas išimtis.
7.6. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo
Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pateikimo dienos grąžina arba
perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. Terminas laikomas
įvykdytas, jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui.
7.7. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės
grąžinimui nustatytas terminas (nurodytas 7.3 punkte) ir jei Prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę ir
parduoti už pilną ar nukainotą kainą.
7.8. Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas.
Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika)
dienų, atsižvelgiant į Taisyklių 7.13 punkto nuostatas.  Aktualūs pristatymo ir aptarnavimo paslaugų tarifai
pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos
grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas
mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia
minėtų tarifų skirtumui. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių
Taisyklių 7.12 punkto nuostatos.
7.9. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 7.10 punkte
nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T.
y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam
Prekės vertės sumažėjimui.
7.10. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės,
apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su
autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos.
Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie
buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už
Prekę gautos dovanos.
7.11. Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą (jos numerį) ir užsakymo numerį.
7.12. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti

Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama
tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo
Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su
grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu
Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos,
Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.
7.13. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet
kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke
7.14. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir
nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.9 ir 7.10 punktams.
7.15. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:
a) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
b) išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, kaip tai numatyta 7.12 punkte, Pirkėjas bus
atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;
c) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;
d) Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 7.8 punktu.
7.16. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato
Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro
jokios įtakos šių teisių egzistavimui.
 

 1. Pristatymas
  Pristatymas į namus
  8.1. Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė.
  8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti
  tikslią Prekių pristatymo vietą.
  8.3. Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytos 5.6 punkte nurodytame
  pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra
  apibrėžti šių Taisyklių 17 dalyje).
  8.4. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“
  nurodytais terminais. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą
  elektroniniu paštu.
  8.5. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių
  atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį,
  priima prekes.
  8.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto
  įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis kurjerių paslaugas teikiančios (-ių)
  organizacijos (-ų) taisyklėmis, nurodytomis skiltyje „Grąžinimo sąlygos“. 
  8.7. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas
  teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo
  patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos
  paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei
  neįrodoma priešingai.
  8.8. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos,
  neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu
  adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne
  vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
  8.9. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis,
  pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.10. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų
tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo
nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam
asmeniui.
8.11. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių
pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą
neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra
tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

 1. Atsiėmimas parduotuvėje IĮ „Šilkografijos studija“ atstovybėje
  9.1. Pirkėjo pasirinkimu, išskyrus išimtis, numatytas skiltyje „Prekių pristatymas ir
  atsiėmimas“, internetinėje parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti nemokamai atsiimamos IĮ
  „Šilkografijos studija“ atstovybėje.
  9.2. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/arba trumpąja
  SMS žinute, ir/arba skambučiu apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.
  9.3. Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi: nurodyti užsakymo numerį; pateikti galiojantį asmens
  tapatybės dokumentą.
  9.4. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi
  būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti
  įgaliojimo Prekių atsiėmimui.
  9.5. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių
  pakuotę, kiekį, kokybę.
 2. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos 
  10.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas
  protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą,
  būtų teisingos. Jeigu, Pardavėjas pastebi, kad Prekių kainose yra netikslumų, taikomas šių Taisyklių 10.4
  punktas.
  10.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
  10.3. Prekių kainos neapima užsakymo paruošimo, pristatymo. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos
  internetinėje parduotuvėje gali keistis. 
  10.4. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių
  asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti
  pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra
  klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute)
  informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją
  turi užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo
  atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga
  (mažesne) kaina.
   
 3. Apmokėjimas
  11.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti: naudodamasis elektronine bankininkyste, mokėjimo (kredito
  arba debetine) kortele.
   
 4. Pirkėjo pareigos
  12.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo
  formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

12.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar
stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo
apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su
tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
12.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
12.4.  Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas
naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra
ta, kurią Pirkėjas užsakė.
12.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų
reikalavimų.
 

 1. Gamintojo garantija
  13.1.      Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija
  apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje.
  13.2.      Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.
   
 2. Pardavėjo pareigos
  14.1. Pardavėjas įsipareigoja:
  a) dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis
  paslaugomis;
  b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Duomenų tvarkymas – su Asmens
  duomenimis atliekami veiksmai, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 2 punkte.  .
  14.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.
   
 3. Prekės kokybė
  15.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Visoje ES prekėms suteikiama
  ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Norėdamas ja pasinaudoti, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą,
  kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.
  15.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose
  Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  15.3. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti
  gali IĮ „Šilkografijos stufija“ atstovybėje arba elektroniniu paštu silkografijosstudija@gmail.com
  15.4. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo sąskaitą faktūrą (jos numerį) bei nurodyti
  tokią informaciją:
  a) Prekės užsakymo numerį;
  b) įvardyti Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;
  c) pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai
  mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.
  15.5. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
  a) Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma
  pašalinti;
  b) atitinkamai sumažinant pirkimo kainą;
  c) pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba
  jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  d) grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis
  užsakymo pažeidimas.
  15.6. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.
 4. Atsakomybė
  16.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet
  neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už
  padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  16.2. Internetinės parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba)
  perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi
  tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas
  tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje
  parduotuvėje.
  16.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios
  atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo
  rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais
  šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  16.4.  Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas,
  Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo
  prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio
  parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią
  teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme).
  Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti,
  užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir
  kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti.
  Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti
  Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės
  duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi
  atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  16.5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos
  Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  16.6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą
  žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai
  laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar
  nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.
  16.7. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti
  parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet
  kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo
  galimybės.
  16.8. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į
  šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
   
 5. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai
  17.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba
  pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių,
  kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 17.2 punkte.
  17.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai
  negali kontroliuoti.
  17.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo
  įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
  a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
  b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo

terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami
įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo
nekontroliuojamų įvykių pabaigos.
 

 1. Informacijos siuntimas
  18.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
  18.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo
  pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką
  adresu silkografijosstudija@gmail.com Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu
  (dažniausiai elektroninio pašto laišku). Sutarties atsisakymo tikslu, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją tvarka
  numatyta šių Taisyklių 7 dalyje.
  18.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje pateiktu elektroninio pašto
  adresu.
   
 2. Kitos nuostatos
  19.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su
  dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu
  jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
  19.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su
  netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti
  ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.
  19.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims,
  tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo
  įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas
  informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje.
  19.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių
  Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
  19.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba
  neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių
  nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks
  galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
  19.6 Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią
  Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba
  dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise
  nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.
  19.7. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo,
  galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir
  jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  19.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis
  Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės
  aktų nustatyta tvarka.
  Kokybiškų prekių grąžinimas
 3. www.understyle.lt pirkėjas („Pirkėjas“) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika)
  dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra
  prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą

prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip
pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

 1. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą.
 2. Grąžinęs prekes, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės
  pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 3. Prekės gali būti grąžinamos IĮ „Šilkografijos studija“ atstovybėje arba per kurjerius.
 4. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina
  pirkėjui pinigus už prekę bei jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos
  grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas
  mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia
  minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl
  kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo
  išlaidų.
 5. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje. Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą ir užsakymo
  numerį.
 6. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima
  grąžinamos prekės.
 7. Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma:
  8.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš
  anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl
  prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
 8. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams
  asmenims (verslininkams) nėra taikoma.
  Garantija
 9. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų.
  Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji
  atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.
 10. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į IĮ „Šilkografijos studija“
  atstovybę.
 11. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus
  netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų
  pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis
  nacionaliniais teisės aktais.
 12. Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu silkografijosstudija@gmail.com ir telefonu
  +370 600 69447
  Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės
 13. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali IĮ
  „Šilkografijos studija“ atstovybeje arba elektroniniu paštu silkografijosstudija@gmail.com
 14. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:
  21.1. Prekės užsakymo numerį;
  21.2. Pateikti/įvardyti Prekės broko ar trūkstamą dalį;
  21.3. Pateikti kitus įrodymus (pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai
  mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.
 15. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

22.1. Brokuotą prekę prašoma pakeista kokybiška preke;
22.2. Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;
22.3. Prašoma Prekei pritaikyti nuolaidą, t. y. atitinkamai sumažinti Prekės kainą;
22.4. Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.

 1. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų. Pinigų grąžinimo atveju,
  Pardavėjas Pirkėjui grąžina pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių,
  pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik
  jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir
  tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
  Pažeista siunta
 2. Į namus pristatytos siuntos kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad ji turi
  pažeidimų:
  24.1. apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui;
  24.2. siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu
  užpildykite Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą;
  24.3. patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuokite
  nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai;
  24.4. jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei priimate siuntą ir pasirašote
  dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.